วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

เป็นบริษัทฯชั้นนำในการพัฒนา แปรรูป และ ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเติบโตร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการของเรา

ลูกค้าของเรา