วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทฯชั้นนำในการพัฒนา แปรรูป และส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเติบโตร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
 1. ธุรกิจ
  1. พัฒนา แปรรูป และส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงเพื่อ รองรับตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
  2. ขยายโครงสร้างตลาดครอบคลุมประเทศในกลุ่มอาเซียนและโอเชียเนีย
 2. ลูกค้า
  1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึง คุณภาพ ราคาที่เหมาะสม กำหนดส่งที่ทันเวลา และการบริการที่ดี
  2. มุ่งมั่นเพื่อให้เป็นบริษัทที่ลูกค้านึกถึงเป็นลำดับแรกเมื่อต้องการสินค้าและบริการด้านการพัฒนา แปรรูป และส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูง
 3. บุคลากร

  ส่งเสริม พัฒนา และรักษาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมสร้างจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม เปี่ยมด้วยคุณภาพ รักษาคุณธรรม และคำนึงถึงลูกค้า

 4. ธรรมาภิบาล

  สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม

 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม